STAFÉTAPP

ADATVÉDELMI

TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató


A UDEMX Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. Bevezetés:

A UDEMX Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 11. 3. em. 26. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.06-09-022329), mint adatkezelő (UDEMX vagy Adatkezelő) a StafétApp applikáció (a továbbiakban: StafétApp) működtetése céljából kezel személyes adatokat.

A UDEMX teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR).

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével készült.

Adatkezelő, szolgáltató megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév:

UDEMX Kft.

Székhely:

6720 Szeged, Dugonics tér 11. 3. em. 26. ajtó

Adószám:

14801213-2-06

Weboldal megnevezése, címe:

https://udemx.eu/ 

 Levelezési cím:

6720 Szeged, Dugonics tér 11. 3. em. 26. ajtó

E-mail:

[email protected] 

Telefon:

+36 70 636 39 25 1. Értelmező rendelkezések:


 1. Az adatkezelés általános irányelvei

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 1. Fontos adatkezelési információk

A UDEMX által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogai a jelen pontban alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok kezelésére vonatkozó felhasználói hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem teszi a továbbiakban elérhetővé a StafétApp-ot. 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai, valamint adatfeldolgozói.

A felhasználó, mint érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Fontos kiemelni, hogy az adatkezelési jogosultság érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek a UDEMX felé fennálló fizetési kötelezettségét. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra a UDEMX felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés feltétele a StafétApp felhasználásának.
 1. Online regisztráció és a StafétApp igénybevétele

A StafétApp applikáció igénybevétele online – Apple AppStore, Google Play Store– letöltést követően lehetséges a vonatkozó licensze szerződés elfogadása után. A StafétApp ingyenesen és fizetős verziója is igénybe vehető.

A UDEMX a StafétApp applikációt felhasználó személyeket és a személyes által formált csapatokat elektronikusan tartja nyilván az egyes csapattagok tájékoztatása érdekében. A StafétApp ingyenes verziója esetén a versenytávot éppen teljesítő személy pozíciója az általa éppen teljesített etapon történő becsekkolást követően látható utólagosan – nem „real time” módon – a csapattagjai által. A StafétApp fizetős verziójában a versenytávot teljesítő személy pozícióját „real time” látják az adott versenyző további csapattagjai.

A UDEMX a StafétApp alkalmazásával kívánja az adott versenyen az ott induló versenyzők személyi biztonságát növelni azzal, hogy már az ingyenes verzió is lehetőséget ad a távot teljesítő csapattag pozíciójának megközelítő pontosággal történő meghatározásával. A fizetős verzió ehhez képest pontosan biztosítja a távot teljesítő sportoló helymeghatározását. 

A személyi biztonsági szempontokon felül a StafétApp biztosítja a csapattag versenyzők részére az egyes etapoknál elhelyezett váltópontokon a távot teljesítő versenyzőt követő csapattag gyorsabb, pontosabb és időben tervezhetőbb váltását.

A UDEMX az érintett felhasználók következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

Cél

A StafétApp célja a versenyzők személyi biztonságának növelése, valamint a váltópontokon a távot teljesítő versenyzőt követő csapattag gyorsabb, pontosabb és időben tervezhetőbb váltása.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail, a versenyen teljesíteni vállalt táv, opcionálisan a várható tempó.

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó és a versenyen induló valamennyi személy.

Adatkezelési időtartam

A StafétApp felhasználásának megszűnésétől számított 6. év végig, vagy a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig.

Adattárolás időtartama törlést követően

A StafétApp felhasználásának megszűnésétől számított 6. év végig, vagy a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

Nincs.

Adattovábbítás

Nincs

Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő és közreműködői;.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Profilalkotás

van

Automatizált döntéshozatal

nincs

Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre Balatonman Triatlon Kft. és a VProfil esetében

A UDEMX a VProfil kapcsán a Balatonman Triatlon Kft.-val, mint adatfeldolgozó jár el a [-]  adatok kapcsán.
 1. Helymeghatározási szolgáltatások

A StafétApp fizetős verziója esetén a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy csapattársaik „real time” láthassák a versen közben az aktuális földrajzi pozíciójukat. A helymeghatározási szolgáltatásoknál leírtak kizárólag a StafétApp fizetős verziójára vonatkoznak.

Cél

A StafétApp helymeghatározási szolgáltatásának célja a versenyzők kiemeltebb személyi biztonságának növelése, valamint a váltópontokon a távot teljesítő versenyzőt követő csapattag gyorsabb, pontosabb és időben tervezhetőbb váltása az ingyenes verzióhoz képest magasabb módon.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail, a versenyen teljesíteni vállalt táv, várható tempó.

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött, a StafétApp felhasználását biztosító szerződés teljesítéséhez szükséges.

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Adatkezelési időtartam

A StafétApp felhasználásának megszűnésétől számított 6. év végig, vagy a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig.

Adattárolás időtartama törlést követően

A StafétApp felhasználásának megszűnésétől számított 6. év végig, vagy a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

Balatonman Triatlon Kft..

Adattovábbítás

Balatonman Triatlon Kft. 

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Profilalkotás

van

Automatizált döntéshozatal

nincs

Kezeléssel, feldolgozással és továbbítással érintett adatok köre Balatonman Triatlon Kft. és a VProfil esetében

Név, e-mail, a versenyen teljesíteni vállalt táv, 

Az adattovábbítás jogalapja

Az érintett hozzájárulása. 1. Kapcsolattartás

A regisztrált érintettek alábbi adatait a UDEMX a kapcsolattartás érdekében kezeli:

Cél

Kapcsolattartás, értesítések küldése a StafétApp-ot érintő frissítésekre vonatkozóan.

Kezelt adtok köre

Név, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötött, a StafétApp felhasználását biztosító szerződés teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

nincs

Adattovábbítás

nincs

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai.

Adatkezelés időtartama

A StafétApp felhasználásának megszűnésétől számított 6. év végig, vagy a követelések elévülésének, valamint az elszámolási és nyilvántartási kötelezettség végéig.

Adattárolás módja

Elektronikusan.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincsCél

A számviteli rend betartása.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, és az általuk fizetendő összeg.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozók

KBOSS.hu Kft.; Budapest Bank Zrt.

Adattovábbítás

KBOSS.hu Kft.; Budapest Bank Zrt.

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és adatfeldolgozók, valamint alkalmazottjaik.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus


 1. Nyugtaadás

Cégnév:

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Telefon:

+36-1/500-9491

E-mail:

[email protected]

A UDEMX-et a StafétApp fizetős verzióját felhasználó érintett felé nyugtaadási kötelezettség terheli, amely alapján a UDEMX a számlázó programot üzemeltető Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság , a könyvelését lebonyolító Kurdi és Fiai Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 26. fsz. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 562686), valamint a banki műveleteket kezelő Budapest Bank Zrt. közreműködését köteles igénybe venni, amely szervezetek saját jogon adatkezelő szervezetnek minősülnek.

A nyugtaadáshoz szükséges adatok tárolási módja elektronikus: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

A UDEMX a nyugtaadás körében a StafétApp-ot felhasználó érintett felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:


Cél

A számviteli rend betartása.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, és az általuk fizetendő összeg.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozók

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Bank Zrt.

Adattovábbítás

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Bank Zrt.

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és adatfeldolgozók, valamint alkalmazottjaik.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

Az adatokat a számlázási szolgáltató 8 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók felé.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Könyvelés

Cégnév:

Kurdi és Fiai Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely:

1061 Budapest, Paulay Ede utca 26. fsz. 2.

Telefon:

06 (30) 957-9842

E-mail:

[email protected]

A StafétApp fizetős verzióját használó érintett által teljesített számviteli bizonylatok szerinti bevallási és adófizetési kötelezettségének a UDEMX akképpen tud eleget tenni, hogy a könyvelési szolgáltató által elkészített bevallásokat küldi be az adóhatóságnak és a bevallások alapján tesz eleget adófizetési kötelezettségének. Az adatokhoz csak a UDEMX munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél

A számviteli rend betartása és az adófizetési kötelezettség teljesítése.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont).

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, adóazonosítója, és az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja, bankszámlaszáma.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

Kurdi és Fiai Építőipari és Szolgáltató Kft.

Adattovábbítás

Kurdi és Fiai Építőipari és Szolgáltató Kft. részére

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

Az adatokat a könyvelő szolgáltató 8 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók felé.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Könyvvizsgálat

Név:

Kurdi Dávid

Székhely:

1061 Budapest, Paulay Ede utca 26. fsz. 2.

Telefon:

-

E-mail:

-

A StafétApp fizetős verzióját használó érintettek által teljesített fizetési műveleteket adott esetben a UDEMX könyvvizsgálója közérdekvédelmi szempontok miatt megvizsgálhatja.

Cél

A UDEMX pénzügyi állapotának valós bemutatása.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont); szerződés teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont)

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

Kurdi Dávid, regisztrált mérlegképes könyvelő

Adattovábbítás

Kurdi Dávid, regisztrált mérlegképes könyvelő részére

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A UDEMX működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Adattovábbítás

nincs

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Fizetési műveletek

Cégnév:

OTP Mobil Kft.

Székhely:

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Telefon:

06 1 3666 611

06 70 3666 611

06 30 3666 611

06 20 3666 611

E-mail:

[email protected]

Jelen Tájékoztató elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy, a UDEMX, mint adatkezelő által a stafetapp.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Cél

Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont).

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett email címe.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

OTP Mobil Kft.

Adattovábbítás

Az OTP Mobil Kft. részére

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A UDEMX működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók felé.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Pénzforgalmi szolgáltatások


Cégnév:

Budapest Bank Zrt.

Székhely:

1138 Budapest, Váci út 193.

Telefon:

1440

E-mail:

https://www.budapestbank.hu/info/elerhetoseg/irjon-nekunk-konkret-kerdes.php 

A StafétApp fizetős verzióját használó érintett által teljesített fizetési műveleteket a jelen pont szerinti pénzforgalmi szolgáltató által biztosított fizetési rendszerek bonyolítják a UDEMX fizetési számlái kapcsán. Az adatokhoz csak a UDEMX munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a pénzforgalmi szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél

Az Adatkezelő által bonyolított pénzforgalom biztosítása.

Jogalap

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont).

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma és az általa teljesített összeg.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

Budapest Bank Zrt.

Adattovábbítás

A Budapest Bank Zrt. részére

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai.

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

A UDEMX működésének végéig. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltató 10 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók felé.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Követeléskezelés

Cégnév:

Spránitz Ügyvédi Iroda

Székhely:

1061 Budapest, Andrássy út 7. II. em. 5.

Telefon:

+36 30 692 8608

E-mail:

https://www.andrassy7.hu 

Amennyiben a StafétApp fizetős verzióját használó érintett nem teljesíti a UDEMX által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, úgy a UDEMX külső segítséget vesz igénybe a kintlévőségeinek behajtása érdekében. Az adatokhoz csak az Adatkezelő munkatársai, illetve – a saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint – a szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Cél

A StafétApp fizetős verziója után járó ellenérték behajtása.

Jogalap

A UDEMX és a StafétApp fizetős verzióját felhasználó érintett közötti szerződés teljesítése.

Érintettek köre

A StafétApp-ot letöltő, felhasználó, a versenyen induló és a StafétApp fizetős verzióját megrendelő valamennyi személy.

Az adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, az általuk fizetendő összeg, számlavezető bankja és bankszámlaszáma.

Adatkezelő

UDEMX

Adatfeldolgozó

A Spránitz Ügyvédi Iroda.

Adattovábbítás

A Spránitz Ügyvédi Iroda részére.

Az adatok megismerésére jogosultak

A UDEMX és alkalmazottjai, valamint az adatfeldolgozó és alkalmazottjai

Az adatkezelés határideje és az adatok törlése

Az adatokat szolgáltató a jogvita lezárását követő 10 év után törli.

Az adatok tárolási módja

Elektronikus és papír alapú

Adattovábbítás

Az adatfeldolgozók felé.

Profilalkotás

nincs

Automatizált döntéshozatal

nincs 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az Adatkezelő, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A zároláshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az Adatkezelő, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről e-mailben tájékoztatja az érintettet.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 1. Vegyes rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében a saját jogon adatkezelők, akik a UDEMX érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. március 31. napjától visszavonásig hatályos. 

A UDEMX fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása a [https://stafetapp.eu/support oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.

by UDEMX